Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

  • 2013 онд байгуулагдсан
  • 70592284 88004617
  • ikhgazar@mpa.gov
  • Дундговь аймаг, Мандалговь хот, Сайнцагаан сум, 7-р баг, 3 дугаар цэцэрлэгийн урд

Ерөнхий танилцуулга

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-06 тоот тушаалаар байгууллагын бүтэц, орон тоог баталж,  2013 оны А-321 дугаар тушаалаар

дүрмийг баталж, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б-55 тоот тушаалаар даргыг томилсноор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. 

Одоо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны А/79 дүгээр тушаалаар батлагдсан 13 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна