Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
ХЗ-ны даргын А/01 дүгээр тушаал
ХЗ-ны даргын А/02 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын тухай А/03 тушаал
ХЗ-ны даргын А/05 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/04 дүгээр тушаал
ХЗ-ны даргын А/06 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/07 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/08 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/09 дүгээр тушаал
ХЗ-ны даргын А/11 дүгээр тушаал
ХЗ-ны даргын А/12 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/13 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/14 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/15 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/16 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/17 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/18 дугаар тушаал
ХЗ-ны даргын А/19 дүгээр тушаал
ХЗ-ны даргын А/20 дугаар тушаал