Журам ...
2018 оны ёсзүйн төлөвлөгөө
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах хүсэлт ирүүлэх иргэн, аж ахуй нэгжийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Газар ашиглах эрхтэй холбоотой эрх зүйн маягтууд