Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй "БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ" арга хэмжээний нэгдсэн өдөрлөгийг 2019.04.23-ны өдөр аймгийн ИТХ болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд хамтран зохион байгууллаа.

Арга хэмжээнд оролцсон иргэд олон нийтэд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагаа, цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийж, гарын авлага, санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, оролцсон байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа сурталчилж ажиллалаа.