Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Байгалиа хамгаалъя" нэгдсэн арга хэмжээ, Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас сумдын Байгаль орчны байцаагч, хамгаалалтын захиргааны БОХУБ, тээврийн байцаагч нарыг хамруулан аймгийн Прокурорын газар, Цагдаагийн газартай хамтран 1 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.