"Байгалиа хамгаалъя" аяныг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгаль хамгаалагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтыг 4 сарын 29-өөс 5 сарын 1-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтыг ХЗ-ны дарга нээж үйл ажиллагаа, цаашдын хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар танилцууллаа. 

1. Аймгийн ЗДТГ- Авлигын эсрэг хууль

2.Цагдаагийн газар -Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Хэргийн газрын анхан шатны нотлох баримт цуглуулах

3.МХГ-аас Амьтны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд байгаль хамгаалагчийн оролцоо

4.МУ-ын ЗГ-аас шинэчлэн гарсан тогтоолууд

5.Сургалтын онлайн мод