Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэнтэй хамтран авлигаас урьдчилан сэргийлэх тухай сургалтыг албан хаагчдад зохион байгуулж "Би авлига авахгүй өгөхгүй" уриалгад нэгдэж андгайнд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.