Хамгаалалтын захиргааны даргын 2020 оны 04 сарын 01-ний өдрийн А/14 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг 2020 оны 05 сарын 18-28-ны өдрүүдэд байгалийн цогцолборт газарт ажиллалаа.

          Ажлын хэсэг 2020 оны 05 сарын 18-21-ний өдрүүдэд цогцолборт газар дахь мэдээллийн самбар, тэмдэг тэмдэглэгээг буулгах, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:  2015 онд хийгдсэн шар самбар, 3000 морин хуурч, уртын дуучдын наадамд хэрэглэсэн модон самбарыг буулгах, Хур харцагын тагт дахь мэдээллийн самбарыг гагнах, Их газрын чулууны уулан дахь тэмдэг, тэмдэглэгээг засварлах зэрэг ажлуудыг хийсэн.