ИХ ГАЗРЫН ЧУЛУУ СЭТГҮҮЛ

2020 оны 09 сарын 10

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газар болон хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор 24 хуудас бүхий "Их газрын чулуу сэтгүүл"-ийг бэлтгэн гаргалаа.

Тус сэтгүүлээр тусгай хамгаалалттай газрын ач холбогдол, хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааг чиглэл тус бүрээр оруулснаараа онцлог юм.