Тус ажлын хүрээнд:

  • Үхсэн аргалийн сэг зэм, хоргол зэргийг байгаль хамгаалагчтай хамтран нийт 40 /хорголийн 20, эдийн 20/ дээжийг цуглуулан хөлдөөж, генетикийн лабораторт хүргүүлж судалгаагаа хийсэн.
  • Аргаль хонины мтДНХ-ийн хяналтын бүсийн хэт хувьсамтгай хэсэг болон Y хромосомын SRY генийн хэсгийг, цуглуулсан эдийн 40 дээж дээр ПГУ-аар олшруулсан.

  • Хорголийн 40 дээжийг ПГУ-аар олшруулах ажил маань фолимеразын гинжин урвалын таг уусмал, ДНХ-г ялгах тид байхгүйгээс болж олшруулах, Сovid-19 цар тахлын улмаас нуклеотидын дарааллыг тогтоох ажлууд түр хойшлогдсон.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now