1 дүгээр сард Ёрвон хайрхан, Баян хайрханы урд, Баян хайрханы хойно нийт 3 цэгт 3 тонн хужир тараан байршуулсан.

4 дүгээр сард Ерлөгийн хойд энгэр, Баян уулын ар, Хулгарын хад, Ёрвон уулын баруун хойд энгэр, Бурхантын тагт зэрэг нийт 5 цэгт 0.5 тонн ашигт долооц тавьсан.

11 дүгээр сард байгаль хамгаалагч Х.Эрдэнэбат, Д.Мөнх-Очир нар Ёрвон хайрхан, Баян хайрханы хойно  2 цэгт 0.15 тонн ашигт долооц, 12 дугаар сарын 2-нд 0.15 тонн хужир байршуулсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now