Онцгой “Б” бүс буюу Гурвансайхан ууланд тархан ургадаг Монгол улсын ховор ангилалд орсон шинэсэрхүү бударгана болон бутлаг ургамлын зүй зохисгүй ашиглалтаас хамгаалж 24 айлын 83 иргэнд мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан.

Шинэсэрхүү бударгана болон бутлаг ургамлын зүй зохисгүй ашиглалтад байнгын эргүүл, хяналт хийж ажиллаа. Эргүүл хийх явцад зөрчилгүй тайван байсан. Иргэд ахуйн хэрэгцээндээ тодорхой хэмжээгээр хэрэглэдэгт заавар зөвлөмж өгсөн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now