Байгууллагын нягтлан бодогч өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасны дагуу Дундговь аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөл, аймгийн нэгдсэн зар мэдээ, ЗДТГ таныг сонсож байна, ард телевиз зэргээр нягтлан бодогчийн ажлын байрны зарыг олон нийтэд хүргэж хууль журмын дагуу сонгон шалгаруулж Төрийн нарийн бичгийн даргатай зөвшилцөн томилсон.