Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам (Засгийн газрын 2020 оны 246-р тогтоол)-аар зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдлаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now