БОАЖЯ-с Ногоон хөгжлийн бодлогыг батлуулж, дэлхий нийтийн хэмжээнд баримталж байгаа бага нүүрстөрөгч бүхий хөгжлийг дэмжих, орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засаг руу шилжих хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү бодлогын хүрээнд НҮБ-ийн Сургалт судалгааны хүрээлэнтэй хамтран боловсруулсан "Ногоон эдийн засгийн үндэс" цахим хичээлд Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжэлтэн албан хаагч хамрагдаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now