Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2023-2026 онуудад хэрэгжих менежментийн төлөвлөгөөнд орчны бүсийн иргэдээс санал авч, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулан ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now