Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч Д.Мөнх-Очир Гурвансайхан сумын хэсгийн төлөөлөгчтэй хамтран БЦГ-ын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал, булш хиргэсүүр, хууль бусаар жонш ухах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж хамтарсан хяналт шалгалтыг 3 удаа зохион байгуулсан. Мөн байгаль хамгаалагчийн эргүүл хяналтыг тогтмол зохион байгуулж гэрээт байгаль хамгаалагч, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нартай хамтран 110 удаагийн эргүүлийг одоогоор зохион байгуулж ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now