ж

2022 оны 06 сарын 17

   Байгаль хамгаалагчдын ажлын үр дүнг сайжруулах чиглэлээр амьтны мониторинг судалгаа шинжилгээний өврийн дэвтрийг 3 байгаль хамгаалагч нарт өгч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now