Байгалийн цогцолборт газарт уулын туруутан амьтдын намрын тооллого судалгааг амжилттай зохион байгууллаа. Өмнөх оны тооллого судалгаатай харьцуулан үзэхэд аргаль, янгирын төл өссөн үр дүнтэй байна. Хамгааллын үр дүнд аргаль хонины тоо толгой өмнөх жилүүдээс илүү тогтвортой өсөж байгаа нь жил бүрийн тооллогоор батлагдаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now