Хууль, эрх зүй

ХЗ-ны даргын А/05 дугаар тушаал

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгуулах тухай ХЗ-ны даргын А/05 дугаар тушаал