Хууль, эрх зүй

ХЗ-ны даргын А/08 дугаар тушаал

Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай