Хууль, эрх зүй

ХЗ-ны даргын А/15 дугаар тушаал

Нийтээр тэмдэглэх баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай